טכ

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

rod טכ

  • ט-כ - marriage ט Son of God, as , like, smite? כ