ואביאסף

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

אביאסף ‘Abiy’acaph

023 "my father has gathered"