יש

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

is, man יש

  • י-ש - new creation, creator, Lord י


* increase, spirit, fire ש *


*abbr